facebook_page_plugin

6 KYU

ASHI SABAKI
TENKAN
IRIMI TENKAN
SHIKKO
UKEMI

Tachi waza:

 KATATE DORI

AIHANMI: IKKYO (OMOTE,URA)

IRIMI NAGE(OMOTE,URA)

KOTE GAESHI

SHIHO NAGE (OMOTE,URA)

KATATE DORI: UCHIKAITEN NAGE

SHOMEN UCHI: IRIMI NAGE

Metoda ćwiczeń: IPPAN GEIKO